photo

Centar za kognitivno bihevioralnu terapiju

O nama


Glavni motiv osnivanja ovog centra bilo je prepoznavanje sve većih potreba zajednice za dobivanjem psihološke pomoći u različitim životnim situacijama.

Zahtjevi koje pred pojedince postavlja moderan stil života kod većine ljudi uvjetuje različite psihičke krize koje bitno narušavaju kvalitetu života i mogućnost prilagodbe pojedinca i njihovih obitelji. Spoznaje iz područja kliničke psihologije polučile su učinkovite intervencije kojima se olakšava svladavanje kriznih situacija i prevenira pojava dubljih psihičkih smetnji.

U Centru za kognitivno bihevioralnu terapiju rade eminentni stručnjaci iz područja kliničke i savjetodavne psihologije koji imaju dugogodišnje iskustvo u prepoznavanju i tretiranju psihičkih smetnji u cjeloživotnoj perspektivi te su educirani u kognitivno – bihevioralnoj terapiji.

 

  • Mr.sc. Andreja Kostelić Martić, prof.psihologije, psihoterapeut kognitivno – bihevioralne terapije, EMDR terapeut, ACT terapeut (Acceptance and commitment therapy)
  • Dr.sc. Nataša Jokić-Begić, prof.psihologije, redovni profesor na katedri za kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta, psihoterapeut kognitivno – bihevioralne terapije, ACT terapeut
  • Petar Fabijanić, prof. psihologije, supervizant je kognitivno-bihevioralne terapije, ACT terapeut

 

Andreja Kostelić-Martić

Diplomirala je psihologiju 1992. god. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 1996. magistrirala kliničku psihologiju na istom fakultetu. Školovanje je nastavila u Milanu, u Italiji, gdje je ponovno diplomirala psihologiju 1999. na privatnom Katoličkom fakultetu (Università Cattolica del Sacro Cuore), a 2006. god. završila je četverogodišnju specijalizaciju iz kognitivno-bihevioralne psihoterapije u školi ASIPSE, Milano u toku koje je imala priliku se educirati iz nekoliko tečajeva: “Autogeni trening”, “Trening neurofiziološke relaksacije od Jacobsona” i “Subjective well being training”.

Nakon specijalizacije educirala se u tehnici EMDR “Eye movement desensitization and reprocessing (američka tehnika za elaboraciju trauma. Danas se smatra prvim izborom u terapiji trauma). Te je nakon položenog prvog i naprednog stupnja, 2008. godine, položila ispit za dobivanje europske diplome “EMDR practitioner”.

Sedam godina radila je kao stažistica iz psihoterapije u Klinici za rad iz Milana. Suradnja s Klinikom za rad obuhvaćala je psihoterapijski rad sa žrtvama mobinga (psihološko zlostavljanje na poslu) i prevenciju mobinga u obliku predavanja na tečajevima o mobingu i njegovoj prevenciji. Surađivala je i sa Centrom za profesionalno osposobljavanje i usavršavanje LASAT gdje je držala predavanja iz nekoliko predmeta: Komunikacija, Dijagnosticiranje – analiza ličnosti, Profesionalna orijentacija i selekcija.

Istovremeno je obavljala i svoju privatnu psihoterapijsku praksu u privatnom studiju u Milanu od 2000. do 2010. godine kada se odlučila vratiti živjeti u Hrvatsku.

U Hrvatskoj je poznata po svom radu vezanom uz pojam mobinga, psihološkog maltretiranja na poslu. Izdala je i prvu knjigu o mobingu 2005. godine u izdanju Školske knjige „Mobing: psihičko maltretiranje na radnome mjestu (kako prepoznati mobing, kako se obraniti i kako ga spriječiti).

2017. godine izdala je svoju drugu knjigu „Napadaj panike ili neka teška bolest“ . Kako prepoznati napadaj panike i kako si pomoći u okviru kognitivno – bihevioralne terapije. U izdanju Medicinske naklade.

2018. i 2019. sudjelovala je u edukacijama iz: Mindfulnessa, Schema therapy i ACT-a (Acceptance and commitment therapy).


U psihoterapijskom radu posebno se bavi ovim područjima:

1.Anksiozni poremećaji (napadaji panike, fobije, akutna stresna stanja, PTSP itd.)
2. Poremećaji raspoloženja (depresija)
3. Stres na poslu i mobing
4. Partnerski problemi
5. Sportska psihologija
6. Elaboracija trauma sa EMDR metodom

Poseban znanstveni interes usmjerila je prema testovima ličnosti, pa je zajedno sa sveučilišnom prof. dr. sc. Natašom Jokić-Begić prevela i 2003. u Zagrebu objavila priručnik za projektivni test ličnosti Wartegg – test crtanja.

Sudjelovala je na velikom broju konferencija, a izdala je i nekoliko članaka. Zanimljiv je članak o EMDR tehnici koja još uvijek nije dovoljno poznata kod nas pa ga možete naći u: Psihoterapija: škole i psihoterapijski pravci u Hrvatskoj danas. Ur.: Jukić V., Pisk Z. Medicinska naklada. Zagreb, 2008 pod naslovom: Kostelić-Martić A.: “Desensibilizacija i reprocesiranje pokretima očiju (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)”.

Psihološku pomoć pruža na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Petar Fabijanić

Završio je studij psihologije (2006.) na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i supervizant je kognitivno-bihevioralne terapije. Završio je i osnovnu edukaciju za ACT-terapeuta (Acceptance and commitment therapy). Osim što radi u Centru za kognitivno bihevioralnu terapiju, kao vanjski suradnik drži i nastavu na Zdravstvenom veleučilištu iz predmeta Komunikacijske vještine i Metodologija istraživanja. Povremeno surađuje s državnim institucijama i privatnim kompanijama (Ledo d.o.o., Borovo d.d., VPŠ) u osmišljavanju i provođenju edukacija s psihološkim temama (Rad sa stresom, Prodajne vještine). Također volontira u savjetovalištu Visoke policijske škole.

 

 

Iz medija

 

Dnevnik HTV1

 

8. kat, HTV1


Centar za kognitivno bihevioralnu terapiju 2011.